Geschiedenis

Geschiedenis van het Christelijk Mannenkoor Den Helder

De periode van 1929-1959

1929 – Het koor is opgericht op 17 april 1929 door, in alfabetische volgorde de heren C. Cornielje, K. Goudswaard, J.A. de Haan, J.K. van Hartingsveld, J. Hoelandt, A. Isendoorn, J. Jongkees, R. Kramer, L. Post, C. Riekwel en J. Rougoor.
Een elftal dus. Het ledental groeide in dit jaar nog naar 28. De eerste voorzitter werd de heer Goudswaard en de eerste dirigent was de heer Kamp. De eerste secretaris werd de heer Isendoorn en de eerste penningmeester werd de heer Rougoor.

1932 – Het eerste optreden vond plaats.

1939 – 10-jarig bestaan. Of het uitbundig is gevierd weten we niet. De eerste jaren van het koor waren best moeilijk, immers, de radio was in opkomst en er was een bloeiend verenigingsleven waardoor de aandacht moest worden verdeeld. In de loop van dat jaar vertrok de heer Kamp als dirigent en kwam de heer J.A. van der Vliet in zijn plaats.

1940 – De oorlog breekt uit, de repetities stoppen maar het koor blijft bestaan. In de tijd dat niet gerepeteerd werd bedroeg de contributie fl. 0,005 (een halve cent, waarschijnlijk per maand).

1945 – De oorlog is voorbij en al op 29 juli pakt men de draad weer op. Te beginnen met 14 leden, maar al vóór het jaar voorbij is, is het ledental gegroeid tot 41.

1946 – Het eerste concert na de barre oorlogsjaren vindt plaats.

1951 – Er zijn plannen om een koorinsigne te laten maken. Het bleef bij het maken van plannen, waarschijnlijk omdat de kosten te hoog bleken te zijn. Een prijs van 1 gulden per stuk was het struikelblok.

1955 – Er ontstonden grote problemen omdat ook Engelstalige liederen in het repertoire worden opgenomen. Ook toen was de taal al niet makkelijk.

1956 – Een eerste poging een bandopname van het koor te maken mislukt omdat de techniek het laat afweten als gevolg van teveel storing.

1957 – Het ledental loopt dat jaar terug tot 30.

1958 – De gemeente Den Helder heeft in haar grenzeloze goedheid besloten het verenigingsleven te subsidiëren en wel met een bedrag van 500 gulden. Dit bedrag moest echter wel verdeeld worden over 10 verenigingen zodat elke vereniging 50 gulden ontving. Ook ons koor kreeg die 50 gulden.

1959 – Het koor krijgt een nieuwe dirigent, de heer J. Zwart. Hij heeft een tweetal liederen voor het koor gearrangeerd. Na 30 jaar legde de heer Van der Vliet de dirigeerstok (voor wat betreft ons koor) aan de kant. Hij is daarmee de langst zittende dirigent van het koor.

-0-0-0-0-

De periode van 1960-1989

1962 – Het koor is, na een dieptepunt in 1957 (30 leden), inmiddels weer gegroeid naar een koor van 50 leden. In dat jaar wordt ook de eerste plaat uitgebracht. Ook neemt de dirigent, de heer Zwart, afscheid omdat na zijn verhuizing naar Amersfoort de afstand Amersfoort-Den Helder te bezwaarlijk is geworden. De heer C. Bronner volgt hem op.

1965 – De televisie heeft zijn intrede gedaan en dat heeft ook invloed op het aantal leden. Het ledental loopt terug tot 45.

1979 – Het koor besluit in een nieuw uniform te gaan optreden. De smoking doet z’n intrede. Tevens neemt dat jaar de dirigent afscheid. Hij is benoemd tot directeur van de muziekschool in Alkmaar. In de 17 jaar heeft hij een 25-tal arrangementen gemaakt. De heer Nico Smit volgt hem op. Hij was al 10 jaar lid van het koor en tevens begeleider en reserve dirigent.

1980 – Getracht wordt een koorkrant uit te geven. Door het ontbreken van kopij is deze poging gestrand.

1983 – Er wordt een bandopname van het koor gemaakt. Daar was erg veel vraag naar. Er worden wel 400 stuks verkocht.

1984 – Na de bandopname in het vorige jaar wordt overwogen een elpee (langspeelplaat) op te nemen. Helaas blijken de kosten daarvoor te hoog.

1986 – Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest draagt de heer H. Bakker de hamer over. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter.

1987 – De voorbereidingen voor het concert ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan nemen een aanvang. De Kampanje wordt gereserveerd voor 22 april 1989. De jubileumcommissie wordt samengesteld. Ook wordt, mede dankzij subsidies van gemeente, provincie en Anjerfonds, een nieuwe elektronische piano aangeschaft.

1988 – Er wordt een peiling gehouden onder de leden om te zien of er voldoende animo is een cd-opname te gaan maken ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
De animo bleek groot genoeg. Op 1 oktober worden de opnames gemaakt in de Bonifaciuskerk in Medemblik.
De heer Wim Madderom (St. Pancras, 1948) was de begeleidende organist.
Er worden dat jaar ook obligaties (met een nominale waarde van fl. 25,-) uitgegeven ter financiering van het jubileumconcert in 1989. En er worden ook nog nieuwe statuten gemaakt waardoor inschrijving het register van goede doelen mogelijk is geworden.

1989 – Er wordt intensief gerepeteerd voor het jubileumconcert (60-jarig bestaan).
Na een eerdere poging om een koorspeld te laten maken in 1951, de kosten waren toen te hoog, lukt het in dit jaar wel.
Er diende zich een sponsor aan om de kosten te dragen. Naar het ontwerp van de heer J.L. Donker (koorlid) werd een mooie speld gemaakt die nog immer met vreugde wordt gedragen.
Op een rond veld is het wapen van Den Helder aangebracht. Op het wapen is het Christus-monogram geprojecteerd geflankeerd door de G-sleutel links en de F-sleutel rechts. Links bovenaan is het jaartal van de oprichting aangebracht (1929).
Het geheel is omgeven door de naam van het koor.

Het jubileumconcert in de schouwburg De Kampanje was een groot succes. Het kostte echter wel veel moeite de 400 kaarten verkocht te krijgen.
De heer A.A. Cornielje kreeg een onderscheiding (wandbord) wegens 50 lidmaatschap van het koor.
De heer W. Veuger kreeg i.v.m. 35-jarig lidmaatschap de zilveren speld.
Van de oprichters waren in 1989 bij het 60-jarig bestaan nog 2 in leven: de heer J. Rougoor en de heer J.A. de Haan.

-0-0-0-0-